fie.nipa,

JOT Agyeman

Nani aza John Osei Tutu Agyeman?

Ye azali mobali ya. [his] mbotama azali Mokolo ya mibale. Sanza ya motoba 28, 1966

John Osei Tutu Agyeman amaki "Asanteman", sakana. Ghana azali [his] mboka. Ye alingi [his] mboka.

Ye atangi mokolo ya moko. Ye azali moto ya malamu.

Biso tolingi JOT Agyeman.